KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel verisi işlenen gerçek kişilere (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Şirketimize yapılacak başvurular işbu formun çıktısı alınarak aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi Başvuru Yapılacak Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Başvuru adresinizi ekleyiniz Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Başvuru adresinizi ekleyiniz Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” yoluyla Kep Adresi E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza”, “Mobil İmza” yoluyla veya Şirketimiz sistemimizde bulunan elektronik posta adresinden göndereceğiniz e-posta ile başvuru info@bilgiyolukitabevi.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  1. Başvuru Sahibi Kimlik ve İletişim Bilgileri:
Ad Soyad:
TC Kimlik Numarası / 

Yabancılar için Pasaport Numarası ve Uyruğu:

Telefon Numarası:
E-posta:
İkametgah veya İşyeri Adresi:

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
□ Ziyaretçi □ Mevcut Çalışan
□ Tedarikçi/Müşteri/Potansiyel Müşteri □ İş Başvurusu Yapan/Özgeçmiş Paylaşan 

Tarih:

□ Eski Çalışan 

Çalışılan Yıllar:

□ Diğer:
□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: 

Konu:

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek KVK Kanunu’nda belirtilen haklarınızın kullanılabilmesi, başvurunuzun eksiksiz bir biçimde Şirketimize iletilebilmesi, başvurunuza doğru ve süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ispatlayıcı belgeler (Örn: Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: